Úkoly a testy

Prima

Biologie

Zkoušení 29.1.:  rostlinná buňka, fotosyntéza, pletiva
                         rozdělení řas a příklady
                         plankton, fyto- a zooplankton, význam
                         potravní řetězec, potravní pyramida

 

    

 

Sekunda

Biologie:

 

písemné práce:

pátek 23.2. - měkkýši


DÚ - výchova ke zdraví - vybraný stát či oblast: životní styl, výživa, typické potraviny, zvyklosti - pokračování úterý 6.3.

náhradní termín -

 

 

 

 

Tercie

Biologie:

 

referát z etologie (min 1 str. A4, min 2 zdroje) - do konce března

 

zkoušení - ptáci

 

 

Kvarta

Chemie:

písemné práce:

 čtvrtek 1.3. - nenasycené uhlovodíky (ALKENY, ALKYNY, ALKADIENY) a ARENY

náhradní termín - 

 

Biologie:

test 29.1. : určování minerálů (podle charakteristiky a chemického složení)

 

 

Kvinta 

 

Biologie:

zkoušení - pletiva

vybrat si téma na prezentaci

 

 

 

Chemie:

 

písemné práce:

 náhradní termín


Sexta

 Biologie:

 

zkoušení - houby, žahavci, ploštěnci

 

 

Chemie:

zkoušení - síra a její sloučeniny

 

 

 

Septima

 

Biologie:

písemné práce:

 čtvrtek 1.3. - ptáci

náhradní termín - 

4.LP - biologie člověka

 

Chemie:

písemné práce: 

náhradní termín - 

  - halogenderiváty, indukční a mezomerní efekt


4.LP - deriváty uhlovodíků

Oktáva

Písemné práce biologie:

 

náhradní termín:

 

 maturanti Bi - pondělí 26.1. - ústní zkoušení maturitních okruhů 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

 
 
 

První ročník

Biologie:

zkoušení - pletiva

vybrat si téma na prezentaci

 

 

Písemné práce chemie:

 pátek 2.3. - obal atomu, modely atomů, kvantová čísla, elektronová konfigurace, valenční elektrony, excitace elektronů, ionty, I, A, velikosti atomů, elektronegativita, chemické vlastnosti kovů, nekovů, polokovů, periodický zákon v závislosti na vlastnostech látek, PTP

 

 3.LP - periodická tabulka prvků, stavba atomu

 

Druhý ročník

Chemie:

zkoušení - síra a její sloučeniny

 

Biologie:

 

 Písemné práce:

 

 úterý 27.2. - měkkýši

 

4.LP - 

 

Třetí ročnik

Biologie:

zkoušení - opěrná soustava + pojivová tkáň

 

vybrat téma na prezentaci

 

 

Čtvrtý ročník

Seminární práce z ekologie (odevzdání do poloviny dubna):

2 str. A4, minimálně 3 zdroje

Doporučený obsah: 1. Můj přínos pro zlepšení životního prostředí
                             2. Plány do budoucna
                             3. Ekologické mýty? klimatické změny, obnovitelné zdroje energie, ochrana přírody, ZOO, recyklace, organizace
                                 zabývající se ekologií, ekologizace provozu domácností, ........


 

Seminář 3A/4 a 7A/8

Písemné práce:

náhradní termín: 

Úkoly: 


pondělí 26.2. - nastudovat viry, viroidy a prionySeminář 4A/4 a 8A/8

Písemné práce:
 
pátek 2.3. - poznávání přírodnin
 

náhradní termín:

 
 
 
Úkoly: