Charakteristika předmětu

       Vzdělávací obor BIOLOGIE je v RVP ZV součástí vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA a jeho obsah je rozdělen do osmi tématických okruhů. Každý z těchto okruhů obsahuje očekávané výstupy a učivo. Obsah výuky předmětu biologie je zaměřen na utváření vztahu k živé i neživé přírodě, k svému nejbližšímu okolí i k sobě samému.
       V prvním ročníku NG  je náplní výuky tématický okruh biologie rostlin, biologie hub a část obecné biologie. Ve druhém ročníku NG se žáci budou zabývat studiem biologie živočichů a obecnou biologií. Třetí ročník NG je zaměřen na studium biologie člověka a genetiku. Tématický okruh neživá příroda a základy ekologie je obsahem výuky čtvrtého ročníku NG. Ve všech ročnících je součástí výuky tématický okruh praktické poznávání přírody.Průřezovým tématem, který prostupuje všechny čtyři ročníky NG je  enviromentální výchova.

       V prvním ročníku VG je náplní výuky obecná biologie a biologie rostlin.Ve druhém ročníku VG se žáci budou zabývat biologií hub a studiem biologie živočichů. Třetí ročník VG je zaměřen na bilogii člověka.Obecná biologie a genetika je obsahem výuky čtvrtého ročníku VG. Ve všech ročnících VG jsou průřezovými tématy osobnost a sociální výchova, výchova k myšlení a v evropských a globálních souvislostech a enviromentální výchova. Praktické poznávání přírody je na VG je ve formě laboratorních cvičení s dotací za školní rok: první ročník 20 hodin, druhý ročník 10 hodin a třetí ročník 10 hodin.

Hodinová dotace je v každém ročníku po dvou vyučovacích hodinách v týdnu. Ve třetím a čtvrtém ročníku VG je vyučován seminář z biologie, který si žáci sami mohou zvolit z nabízených seminářů školy.

Učební plány biologie pro nižšíí gymnázium jsou zde.

Učební plány biologie pro vyšší gymnázium jsou zde.